Діяльність ревізійної комісії ОСББ

Ст.10 Закону України « Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»  визначено 3 органи  управління  об’єднання. Головний орган об’єднання – загальні збори його членів, виконавчий орган об’єднання – правління,  контролюючий орган об’єднання  –  ревізійна комісія об’єднання.

Ревізійна комісія (чи ревізор) обирається на загальних зборах з числа членів об’єднання. Загальні збори можуть прийняти рішення про залучення незалежного аудитора. Ревізійна комісія підзвітна виключно загальним зборам об’єднання. Голова правління (або будь-який член правління чи об’єднання) не має права впливати на діяльність ревізійної комісії (ревізора), давати доручення чи рекомендувати їм (йому) яким чином проводити перевірку, що саме перевіряти і коли. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний  склад затверджуються загальними зборами, згідно Статуту, тому при визначені ревізійної комісії бажано одразу затвердити окремий документ під назвою «Порядок  діяльності ревізійної комісії ОСББ”. Рекомендований «Порядок  діяльності ревізійної комісії ОСББ» викладений нижче:

Порядок діяльності ревізійної комісії ОСББ «1»

1.   Порядок діяльності ревізійної комісії ОСББ «1» розроблений відповідно до чинного законодавства України та Статуту ОСББ «1».

2. Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, організацію роботи ревізійної комісії , а також права та обов’язки членів ревізійної комісії.

3. Порядок затверджується загальними зборами членів ОСББ «1», згідно Статуту і може бути змінений та доповнений лише відповідним рішенням загальних зборів ОСББ «1».

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія – статутний орган ОСББ «1», завданням якої є здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності  правління ОСББ «1».

2.2. Ревізійна комісія  діє на підставі чинного законодавства, Статуту ОСББ «1» та цього Порядку.

2.3. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами про  фінансовий стан  ОСББ «1», про  діяльність правління та вжитих ними заходів, спрямованих на досягнення мети діяльності ОСББ «1».

2.4. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа членів ОСББ «1»  строком на 2 (два) роки у кількості ______ осіб. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до призначення нового складу ревізійної комісії.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за  фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ «1».

Ревізійна комісія:

3.1.1. контролює дотримання  правлінням ОСББ «1»  законодавства України, Статуту ОСББ «1» та інших нормативно-правових актів  України;

3.1.2. один раз на рік, перед прийняттям кошторису об’єднання на наступний рік, а за потреби у будь-який час за письмовим зверненням всіх членів комісії з обґрунтуванням причин термінової перевірки, проводить ревізійну перевірку та  виносить на розгляд загальних зборів звіт і висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності правління ОСББ «1» за підсумками попереднього звітного року або визначеного звітного періоду;

3.2. Ревізійна комісія має право:

3.2.1. ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, господарські договори та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей ОСББ «1».

3.2.2. отримувати від голови Правління (або заступника) ОСББ «1» документи, необхідні для належного виконання покладених на ревізійну комісію функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів;

3.2.2.1. Рекомендований перелік документів для перевірки ревізійною комісією:

 1. Головна книга;
 2. Чекові книжки (за наявності);
 3. Касові книги;
 4. Оборотно-Сальдова відомість;
 5. Акти списання ТМЦ за звітний період;
 6. Затверджений кошторис.
 7. Рішення загальних зборів щодо визначення розміру внесків та платежів членів об’єднання;
 8. Рішення правління за звітний період ;
 9. Штатний розклад персоналу та договори з ними;
 10. Господарські договори з виконавцями житлово-комунальних послуг, іншими надавачами послуг та виконавцями робіт, з орендарями та фізичними\юридичними особами, що уклали угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах;
 11. Відомісті нарахування щомісячних внесків мешканцям на утримання будинку за звітний період;
 12. Відомісті надходження щомісячних внесків мешканців на утримання будинку за звітний період;
 13. Відомісті  видачі заробітної плати чи винагороди персоналу за звітний період;
 14. Довідка щодо ремонтного фонду ОСББ та його використання за звітний період ;
 15. Довідка щодо резервного фонду ОСББ та його використання за звітний період;
 16. Копія податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ); (щоквартальний);
 17. Копія Звіту про суми податкових пільг 1-ПП; (щоквартальний);
 18. Копія Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій; (щоквартальний);

3.2.3. одержувати від посадових осіб Правління, найманого персоналу (бухгалтера чи інших матеріально відповідальних осіб)  ОСББ «1»   письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок і які входять у компетенцію цих осіб;

3.2.4.  виносити на розгляд загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень  або переобрання (усунення від виконання посадових обов’язків, звільнення, тощо)  посадових осіб правління чи членів правління в  цілому;

3.2.5.  вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

3.2.6.  скликати позачергові загальні збори.

3.3. Ревізійна комісія зобов’язана доповідати загальним зборам ОСББ «1» про результати проведеної ревізійної перевірки та про виявлені недоліки і порушення, оформлюючи їх у відповідній  письмовій формі.

4. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ РОБОТИ

4.1. Голова та члени ревізійної комісії обираються з числа членів ОСББ «1»  відповідно до Статуту ОСББ «1».

4.2. Членами ревізійної комісії не можуть бути:

– член Правління ОСББ «1»;

– особа, яка не є членом ОСББ «1»;

– найманий персонал ОСББ «1»;

4.3. При обранні членів ревізійної комісії застосовуються наступні вимоги:

4.3.1. Голова ревізійної комісії  обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії;

4.3.2. Попереднє висування кандидатур членів ревізійної комісії здійснюється будь-яким членом ОСББ «1» шляхом подання відповідної письмової пропозиції  не менш як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати проведення загальних зборів, на яких передбачається розгляд питання обрання членів ревізійної комісії.

4.3.3. Пропозиція про висування кандидата для обрання до складу ревізійної комісії повинна містити:

– прізвище, ім’я, по батькові  кандидата;

– зазначення об’єкту власності, що належать кандидату та щодо його членства в ОСББ «1»;

–  інформацію про фах та освіту кандидата;

–  інформацію про місце роботи кандидата;

–  інформацію про згоду кандидата на обрання до ревізійної комісії  ОСББ «1».

4.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Повноваження члена ревізійної комісії можуть бути достроково припинені загальними зборами у разі:

4.4.1. невиконання або неналежного виконання членом ревізійної комісії своїх обов’язків;

4.5. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

– за його бажанням, за умови письмового повідомлення;

– у разі неможливості виконання обов’язків члена ревізійної комісії за станом здоров’я;

– у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, що виключає можливість виконання обов’язків члена ревізійної комісії;

–  у разі продажу (передачі, дарування, інше) об’єкту власності та  вибуття з числа членів ОСББ «1».

4.6. Роботою ревізійної комісії керує голова, який скликає її засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Функції голови засідання ревізійної комісії виконує голова ревізійної комісії.

4.7. Повідомлення про проведення ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності правління ОСББ «1» та послідуючого скликання засідання ревізійної комісії можуть передаватися членам ревізійної комісії будь-якими засобами зв’язку, на розсуд голови ревізійної комісії.

4.8. Ревізійна комісія повноважна приймає рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

4.9. Рішення ревізійної комісії ОСББ «1»  приймаються простою більшістю голосів.

4.10. Протокол засідання ревізійної комісії  підписується  членами ревізійної комісії та затверджується головою ревізійної комісії (головою засідання).

4.11. Висновок щодо проведеної перевірки , протокол засідання ревізійної комісії за її результатами надається до  Правління ОСББ «1»  у 3-и денний строк після  його підписання.

4.12. Без висновку ревізійної комісії (або висновку залученого аудиту) загальні збори не мають права затверджувати щорічний звіт  фінансово-господарської діяльності правління ОСББ «1» та приймати рішення щодо переобрання правління об’єднання.

5. ОПЛАТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Рішенням загальних зборів може бути визначений розмір винагороди членам ревізійної комісії за виконання своїх обов’язків, у спосіб відповідно до діючого законодавства.

М.П.

Опубліковано в рубриці Консультації

Ваш коментар